22 nov 2017

HMS - Kort om beboernes ansvar

Som beboer i Brl. Torshov Kvartal XI har du et medansvar for å sikre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i borettslaget vårt. Her trekker vi frem noen punkter vi ønsker å gjøre oppmerksom på. I tillegg oppfordrer vi til å lese Husordensreglene, hvor det også står HMS-relevant informasjon, blant annet om bruk av grill i bakgården og på takterrassene.

Styret oppfordrer alle beboere til å melde små og store feil og mangler til styret. Vi kan kontaktes på e-post torshovkvartal11@styrerommet.net, eller evt. på telefon til styreleder eller styremedlemmene (se liste med navn og telefonnumre på oppslagstavlene i første etasje).

 

Avfall/skadedyrhåndtering

 • Alle beboere plikter å overvåke egen bolig med hensyn til skadedyr, samt forhindre rotteplage ved god avfallshåndtering. Det står mer om avfallshåndtering her . Beboere skal omgående varsle styret om observasjoner av skadedyr (rotter, insekter, maur etc.).
   

Brannvern

 • Rømningsveier skal til enhver tid være åpne. Sykler, barnevogner mv. må ikke settes slik at de sperrer rømningsveiene. Loft og kjeller skal være ryddige. Beboere skal ikke sette fra seg gods i fellesrommene.
   
 • Brannfarlige væsker og gasser må ikke lagres på loft eller i kjeller. Det er også strenge regler for oppbevaring av slike stoffer i boenheter. Dersom du oppbevarer farlige stoffer i boenheten, må du gjøre deg kjent med og overholde kravene i Forskrift om håndtering av farlig stoff.[1] Forskriften setter bl.a. begrensninger for hvor stor mengde av farlig stoff som kan oppbevares i boenheter. I henhold til § 6 første ledd kan det i boenhet oppbevares «inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2».
   
 • Alle må sette seg inn i hvordan brannalarmanlegget vårt virker. Se lapper ved panelet i første etasje og informasjon om brannalarmanlegget på hjemmesiden vår. Hvis man setter i gang en falsk brannalarm (f.eks. pga. svidd mat), må man sørge for å skru av alarmen nede i første etasje innen tre minutter, ellers begynner alarmen å gå i alle leilighetene i egen oppgang og de nærmeste nabooppgangene. Skru aldri av alarmen før man har sjekket at det faktisk ikke brenner. Hvis det brenner, må vi ringe brannvesenet (tlf. 110). Alarmen er ikke koblet direkte til brannvesenet; vi må derfor ringe dem hvis det brenner.
   
 • Pulverapparatet skal kontrolleres årlig. Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen, skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet. Hvert femte år må pulverapparatet leveres inn til kontroll. Dette organiseres av styret.
   
 • Dersom man borer hull i en brannvegg (f.eks. veggen mellom leiligheten og oppgangen/loftet/kjelleren), må man sørge for forskriftsmessig branntetting. Beboer må søke styret om slike arbeider, se Husordensreglene punkt 10.
   

Brannvern – nærmere om elektrisk anlegg og utstyr

 • Eier og/eller bruker av den enkelte leilighet har vedlikeholdsansvaret for elektrisk anlegg og utstyr i den angjeldende boenheten. Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget i leiligheten finner du her.  Styret anbefaler sjekk av det elektriske anlegget/utstyret i boenheten to ganger i året.

 

Hilsen styret

 

[1] Forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen